umowa przedwstepna kupna samochodu

Sprzedaż czy kupno samochodu objęte jest pewnymi prawnymi zasadami, a kontrahenci powinni dostosować się do kilku podstawowych, ustalonych zasad. Zanim auto zostanie odsprzedane należy spełnić kilka ważnym elementów, które są skonkretyzowane prawnie. Kupno samochodu powinno być przemyślane, a sama transakcja nie powinna przebiegać w sposób szybki i chaotyczny. Niejednokrotnie, przyszły właściciel musi się zastanowić lub zebrać odpowiednie środki finansowe.

Istnieje również wiele innych przyczyn, które mogą wpłynąć na opóźnienie lub odłożenie w czasie sprzedaży. Transakcje przeprowadzane na odległość, wymagają od stron ustalenia kilku zasad, jak również w większości przypadkach rezerwacji danego pojazdu. Aby rezerwacja była pewna i żaden z klientów oraz sprzedających nie mógł zostać oszukany, należy podpisać odpowiednie dokumenty regulujące wszelkie prawa i obowiązki. Jednym z takich dokumentów jest umowa przedwstępna kupna samochodu.

Umowa taka to dokument obligujący obie strony do wywiązania się z ustaleń, a także podstawa do zawarcia umowy właściwej w późniejszym terminie. Umowa przedwstępna stanowi również pewnego rodzaju funkcje ostrzegawczo – zabezpieczającą, a na łamach jej określone są najważniejsze punkty i ustalenia. Umowa przedwstępna zawierana jest w formie pisemnej, a przygotowany dokument zawiera dane osobowe obydwu stron oraz podstawowe założenia.

kupno samochodu

Umowę przedwstępna kupna samochodu składa się z: daty zawarcia niniejszej umowy – określenie dnia, miesiąca i roku powitania dokumentu, jak również określenie miejscowości, w której dany akt został przygotowany. Kolejnym punktem umowy jest określenie stron, pomiędzy którymi zawarta jest umowa. Należy podać pełne imię i nazwisko kupującego oraz sprzedającego, a także ich dokładne adresy zamieszkania. Dane osobowe zawarte w dokumencie powinny także ujawniać numery PESEL kontrahentów oraz serie i numery dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość stron.

Następnym, ważnym punktem umowy jest oświadczenie o przynależności samochodu do właściciela, a także określenie marki, modelu oraz roku produkcji produktu. Oświadczenie to zapewnia również o wolności samochodu od jakichkolwiek zadłużeń i obciążeń, które miałyby na nim ciążyć. Punkt ten mówi również o tym, iż samochód nie jest objęty małżeńska wspólnotą majątkową. Kolejnym punktem dokumentu jest oświadczenie o ustalonej cenie, która należy określić słownie oraz w postaci liczby. Pismo zawiera również określoną datę, w jakim terminie auto ma zostać sprzedane.

Ważnym elementem umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży samochodu jest oświadczenie o obowiązku zapłacenia zaliczki oraz podanie jej wysokości. Punkt ten zawiera także określone postępowanie w przypadku niewywiązania się z umowy, jak również czynności związanych z zerwaniem umowy przez którąkolwiek ze stron. Na łamach umowy zostaje również określony termin pozostałej spłaty należności, która jest końcową cena kupna samochodu.

Kolejna klauzulą zawartą w piśmie jest obowiązek przekazania auta kupującemu, w dniu przekazania pozostałej części pieniędzy, jak również podpisanie w tym dniu umowy właściwej. Ważnym elementem umowy jest również zapewnienie właściciela samochodu, że stan wizualny i mechaniczny pojazdu nie ulegnie zmianie, podczas trwania umowy przedwstępnej, a samo auto pozostanie w stanie nienaruszonym.

umowa przedwstepna

Umowa przedwstępna kupna samochodu kończy się notatką, iż w sprawach nieuregulowanych oraz w razie konfliktów maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Jednym z ostatnich punktów jest również informacja o ewentualnej zmianie warunków umowy, a wszelkie poprawki muszą być zaakceptowane przez obie strony.
Umowę przedwstępną kupna i sprzedaży samochodu należy sporządzić w dwóch identycznych kopiach, a każda ze stron powinna być posiadaczem jednej z nich.

Dzięki sporządzeniu tego rodzaju dokumentu możliwe jest zachowanie zasad i ustaleń dotyczących kupna samochodu, a wszystkie normy i wytyczne mają regulację prawną. Dokument ten to zabezpieczenie zarówno osoby kupującej jak i sprzedającego, a określone warunki jasno określają transakcję i jej szczegółowe założenia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here